Sollecitante

Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (București, România)

dal 29-09-2017 al 28-09-2020

Ente Finanziatore

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toti”, Obiectiv specific 3.7 ”Cresterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”. Valoare buget : 7.052.400,46 lei (5.965.766,14 lei din Fondul Social European şi 1.052.782,27 lei din Bugetul Naţional).

Partenariato

 Associazione di Promozione Sociale Spirit Românesc Onlus (Roma, Italia) SC IPA SA (București, România)

Patrocinio

Ambasada României în Italia

Obiettivi

Obiettivo:

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale a 206 persoane din diaspora și acordarea de suport pentru operaționalizarea ideilor de afaceri, înființarea și dezvoltarea de întreprinderi non-agricole, inovative, sustenabile și incluzive, în mediul urban din România în 7 regiuni de dezvoltare, creatoare de locuri de muncă, prin aplicarea de măsuri integrate de informare, formare antreprenoriala, acordarea de consultanță și mentorat, finanțarea implementării planurilor de afaceri prin ajutor de minimis și asigurarea sustenabilității întreprinderilor înființate. 
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului specific 3.7 al POCU- „Cresterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zonă urbana”. 
Obiectivul general al proiectului generează un efect pozitiv pe termen lung contribuind la atragerea diasporei în crearea și dezvoltarea de activități antreprenoriale în România, la transferul de cunoștințe, experiență și bune practici din țări europene, la stimularea și creșterea ocupării pe cont propriu și a capabilității întreprinderilor create de a genera locuri de muncă durabile și de calitate. 
 Efectele pozitive generate pe termen lung sunt: 
o dezvoltarea competențelor antreprenoriale la nivelul grupului ținta de 206 persoane din diaspora română din Italia 
o înființarea de 25 de firme care stimulează abordarea de afaceri inovative, sustenabile și incluzive, angajarea pe cont propriu, independența pe piața economică și care vor deveni exemple de bune practici pentru comunitățile românești din diaspora și în comunitățile locale în care vor funcționa; 
o creșterea gradului de ocupare la nivel local prin crearea de cel puțin 50 de locuri de muncă cu efecte pozitive asupra nivelului de trăi; 
o sustenabilitatea locurilor de muncă create de noile întreprinderi, prin asistența acordată atât în dezvoltarea planurilor de afaceri cât și prin consilierea și monitorizarea pe parcursul implementării acestor planuri, inclusiv în perioadă de după finalizarea finanțării; 
o contribuția adusă la implementarea strategiei de dezvoltare regională prin efectele pozitive în cadrul economiei locale, îmbunătățirea competitivității și capacității inovatoare a economiei în zonele de implementare din România; 
o contribuția adusă la stimularea mediului de afaceri la nivel regional pe termen lung; 
o protejarea și îmbunătățirea condițiilor de mediu; 
o conștientizarea grupului țintă referitor la problemele prioritare ale dezvoltării economiei și societății românești: reducerea emisiilor de gaze de dioxid de carbon, utilizarea eficientă a resurselor, inovarea socială, utilizarea cu eficientă sporită a TIC, dezvoltare durabilă, egalitatea de șanse și combaterea discriminării. 
Prin obiectivul general formulat, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului major al Strategiei Europa 2020 definită din titlu că ostrategie pentru o creștere inteligență, ecologică (durabilă) și favorabilă incluziunii. Prin proiect se va urmări că afacerile noi să se bazeze pe inovare, pe utilizarea eficientă a resurselor, cu accent pe resursele ecologice și mai competitive, precum și pe asigurarea unui grad mai ridicat de ocupare a forței de muncă, care să contribuie la creșterea coeziunii sociale, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale, grupul țintă având în componența șomeri și persoane inactivedin diaspora, categorii expuse sărăciei.

Obiettivi Specifici:

1. Stimularea inițiativei antreprenoriale în rândul românilor din diaspora din Italia prin investiții în capitalul uman vizând formarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale pentru 206 persoane participante la un program integrat de formare  antreprenoriala 
 2. Continuarea pregătirii grupului țintă pentru inițierea unei afaceri prin acordarea de consiliere/consultanță/mentorat antreprenorial  pentru inițierea de 25 de afaceri în România 
 3. Sprijinirea înființării și dezvoltării de IMM-uri prin finanțarea a 25 de afaceri non-agricole în mediul urban din România prin ajutorul de minimis 
 4. Adaptarea furnizării cursului la specificul grupului țintă din diaspora prin predare on-line utilizând o platformă de tip e-learning. 
 5. Conștientizarea a 206 persoane din GT privind inovarea socială, reducerea emisiilor de gaze, utilizarea eficientă a resuselor, îmbunătățirea utilizării TIC, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă,non-discriminarea, prin organizarea a 10 ateliere de lucru  prin sistem mixt: on-line prin platformă de e-learning și în sală de curs. 
 6. Creșterea gradului de ocupare prin crearea de cel puțin 50 de locuri de muncă în cadrul proiectului (minimum 2 locuri de muncă  în fiecare întreprindere nou înființată); 
 7. Creșterea gradului de conștientizare a românilor din diaspora privind politicile publice pentru susținerea antreprenoriatului  dezvoltat în România prin organizarea de evenimente de prezentare a firmelor înființate prin proiect, prezentarea studiului de analiză a impactului antreprenoriatului dezvoltat de diaspora în România și prin platformă inovativa on-line pentru diaspora. 
 8. Asigurarea unui management corespunzător cu scopul asigurării îndeplinirii tuturor indicatorilor și obligațiilor asumate prin cererea  de finanțare; efectuarea achizițiilor propuse.

Azioni

A1 Formare antreprenoriala 
 A1.1Campanie integrată de informare și conștientizare a diasporei privind programul de formare antreprenoriala
Campania integrată de informare și conștientizare va avea drept scop să prezinte diasporei românești din Italia programul de formare antreprenoriala „Diaspora Start up” cu referire la aspectele importante ale proiectului: scop, obiective, activități, grupul țintă căruia se adresează proiectul, selectarea grupului țintă, oportunitățile și beneficiile persoanelor care doresc să participe la programul de pregătire antreprenoriala și să inițieze o afacere, etapele de formare antreprenoriala și de operaționalizare a afacerii, beneficiile persoanelor din grupul țintă care vor fi selectate să participe la proiect, modalitățile de finanțare pentru înființarea și operaționalizarea unei afaceri, obligațiile și răspunderile persoanelor care vor fi acceptate în proiect și vor obține finanțarea afacerii prin schema de ajutor de minimis.
A1.2 Selectarea Grupului țintă pentru cursurile de formare antreprenoriala 
Selecția grupului țintă se va efectua conform unei metodologii de selecție care să asigure un proces bine pregătit și o procedura de selecție transparența, obiectivă, competitivă, deschisă accesului egal și nediscriminatoriu tuturor categoriilor de GT și oricărei persoane care corespunde condițiilor de apartenență la GT și răspunde criteriilor de implementare ale proiectului.
A1.3 Derularea cursurilor de formare antreprenorială
Derularea cursurilor de competențe antreprenoriale cuprinde mai multe faze: a) realizarea platformei de e-learning; b) adaptarea cursurilor de formare antreprenorială pentru predare on-line; c) furnizarea cursurilor de formare antreprenorială.
A1.4 Conștientizarea grupului țintă privind inovarea socială, dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse 
Subactivitatea constă în organizarea de 10 ateliere de lucru de 3 zile, cu fiecare grupă de curs de competențe antreprenoriale după terminarea propriu-zisă a cursului și înainte de susținerea evaluării ANC. Furnizarea cursurilor se va efectuă în sistem on-line prin platforma de tip e-learning și în sală de curs în România, dupa caz.
A1.5 Activități integrate de consiliere, asistență suport în vederea participării la selecția planurilor de afaceri
În perioada de pregătire a planurilor de afaceri experții vor acordă consultanță colectivă și individuală pentru elaborarea de planuri de afaceri corespunzătoare criteriilor de selecție și indicatorilor proiectului. De asemenea vor verifica completitudinea dosarului ce va fi depus pentru evaluare.
A1.6 Selectarea planurilor de afaceri pentru finanțare
Selectarea planurilor de afaceri se va realiză în bază unei metodologii de selecție care să ofere o procedura decizionala transparența, echidistanță și obiectivă care să respecte condițiile de acordare a schemei de minimis și să asigure îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor asumați prin proiect.
A2 Implementarea planurilor de afaceri finanțate prin ajutor de minimis
A2.1 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/mentorat ulterior finalizării selecției planurilor de afaceri
După selectarea planurilor de afaceri pentru finanțare prin proiect solicitantul și partenerii vor asigură ședințe de consultanță colectivă și individuale pentru completarea aptitudinilor și competențelor dobândite la curs.
A2.2 Activități de sprijin pentru înființarea și demararea funcționării întreprinderilor finanțate
În cadrul acestei subactivități persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru  finanțare vor parcurge etapele de înregistrare la Oficiul județean al registrului comerțului și declararea vectorului fiscal la administrația finanțelor publice asistați de un consultant din echipa de proiect.
A2.3 Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
Prin A2.3 se va finaliza procesul de plată a primei tranșe în valoare de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost aprobat prin planul de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție.
A2.4 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
Prin evaluatori progres implementare, se va monitoriza operaționalizarea afacerilor prin stabilirea unui sistem de raportare periodică în bază unei metodologii elaborate.
A3 Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora
A3.1 Monitorizarea activității întreprinderilor nou înființate
Se vor  desfășura acțiuni pentru monitorizarea activității întreprinderilor înființate, menținerii locurilor de muncă create, dezvoltării întreprinderii  și asigurării sustenabilității pe perioada angajată prin proiect.
A3.2 Organizarea de sesiuni de prezentare a firmelor înființate
În cadrul acestei subactivități se vor organiza 7 sesiuni, pentru un număr total de 350 participanți, de prezentare a afacerilor înființate către părțile interesate (întreprinderi consolidate pe piață locală, instituții publice, camere de comerț și industrie județene, asociații profesionale, asociații patronale, sindicate, persoane din GT etc) și presă.
A3.3 Elaborarea studiului „Analiza impactului antreprenoriatului dezvoltat de diaspora în România, asupra dezvoltării mediului antreprenorial. Lecții invatate”
Studiul va analiza efectul programului asupra diasporei și mai ales în ce măsură a schimbat
mentalități și comportamente asupra comunității românești din Italia privind revenirea în țara, inițierea de afaceri prin transfer de cunoștințe și experiență dobândită într-o țara europeană dezvoltată, barierele întâlnite în inițierea și dezvoltarea afacerii în România aspecte privind piață și concurență.
A4 Platfoma on-line pentru informarea și colaborarea cu diaspora privind dezvoltarea antreprenorială
A4.1 Platfoma on-line pentru informarea și colaborarea cu diaspora privind dezvoltarea antreprenorială
Platforma on-line va facilita crearea și consolidarea de parteneriate între centre de afaceri, incubatoare tehnologice și de afaceri, clustere, hub-uri existențe la nivel național/regional/ local pentru susținerea oricăror persoane din diaspora interesate cu resurse privind inițierea și dezvoltarea de afaceri.
A5 Activități de management
Este o activitate transversală, de suport, care trebuie să asigure îndeplinirea tuturor activităților, obiectivului general, obiectivelor specifice, rezultatelor imediate și indicatorilor.

Destinatari

Grupul ţintă (GT) al proiectului este format din 206 persoane fizice, şomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de minimum 2 noi locuri de muncă şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) intenţionează să înfiinţeze o afacere non agricola în mediul urban în România; 
b) au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau urban, în regiunile mai puţin dezvoltate ale României: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud-Muntenia; 
c) au vârstă de minimum 18 ani; 
d) posedă cetăţenia română; 
e) fac dovada domiciliului sau rezidenţei în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul ţintă; 
f) demonstrează experienţă antreprenorială prin documente de înfiinţare a unei societăţi comerciale în străinătate, precum şi prin docmente care să ateste experienţa specifică în domeniul în care doreşte să înfiinţeze o afacere prin intermediul programului sau demonstrează capacitatea tehnică şi profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care doreşte să initieze afacerea vizată în cadrul proiectului sau demonstrează cunoştinţele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituţii de învăţământ superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifica absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care doreşte să initieze afacerea vizată în cadrul proiectului. 
Nu fac parte din grupul ţintă al proiectului tinerii NEETs (care nu au un loc de muncă şi nu urmează nici o formă de învăţământ) cu vârsta între 16-24 de ani. 
Persoanele inactive sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18-65 de ani care nu se încadrează nici în populaţia ocupată nici la şomeri (studenţi, persoane casnice). Pensionarii nu se
încadrează în grupul ţintă al acestui proiect. 
Categoria „Persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă” include şi persoanele care desfăşoară o activitate independentă (persoane 
fizice autorizate, titulari de întreprinderi individuale, membri ai unei întreprinderi familiale).

Diffusione

Italia, România.
Alte informații relevante despre avantajele participării la proiect, oportunitătile oferite prin serviciile furnizate și principalele condiții pentru a beneficia de aceste servicii și de ajutorul de minimis vor putea fi găsite pe pagina de facebook dedicată proiectului https://www.facebook.com/antreprenorinromania.diasporastartup/, blog proiect https://antreprenorinromania-diasporastartup.blogspot.ro/, precum și pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro.
CHESTIONARUL DE ÎNSCRIERE în proiectul "Antreprenor în România!" poate fi completat aici: https://docs.google.com/forms/d/1GAbcgJ6rj1DswFYwAkDo7Lr7B5-Jn1VYShI-nWPXVRg/viewform?edit_requested=true
METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ în proiectul "Antreprenor în România!" poate fi consultată  pe link-ul http://www.adaf.ro/_res/media/poze_proiecte/Metodologie%20selectie%20GT.pdf

Echipa de proiect Associazione di promozione sociale “Spirit Românesc” Onlus, Roma:
 
Dana  Ioana  MIHALACHE  - Coordonator proiect  partener 1 tel: (+39) 3337891516 e-mail: adaf_segreteria@spiritromanesc.it
 
Daniela AFOCȘOAIE –Expert comunicare grup ţintă e-mail: adaf_comunicare@spiritromanesc.it
 
Înscrierea în grupul ţintă:
 
Tatiana TOCARCIUC – Expert selectare şi monitorizare grup ţintă  tel: (+39). 3204766189, email: tatiana.tocarciuc78@gmail.com 
 
Mihaela IONICA – Expert selectare şi monitorizare grup ţintă  tel: (+39). 3496081761, email: ionicam699@gmail.com
 
Nadia Gavriloiu - Expert selectare şi monitorizare grup ţintă Tel: (+39). 3280182622, email: nadia.gavriloiu@gmail.com

Note

Rezultate previzionate:
o 300 persoane informate prin 12 seminarii de informare în diaspora din Italia privind proiectul, 1 metodologie de selecţie a grupului ţintă; 1 conferinţă de începere a proiectului cu 100 participanţi în Italia, 1 pagină a proiectului pe facebook, pliant de prezentare a proiectului, afişe, roll-upuri, prezentare pe blogul: www.cursurigratuite.com; 80 mesaje către stakeholderi, comunicate de presă, crearea unui help desk la solicitant şi partener (adresa email dedicată, telefon, informaţii la sediu), mesaje pe reţele socializare: Linked-în şi youtube.
o 206 persoane selectate şi informate din grupul ţintă pentru programul de formare antreprenorială, 1 studiu analiză nevoi GT; 
o 206 persoane instruite şi certificate, prin 10 sesiuni de cursuri de competenţe antreprenoriale derulate on- line şi după caz prin cursuri la sala în România, 1 program de derulare a cursurilor, înregistrare video şi audio a cursurilor, 206 planuri de afaceri elaborate; 206 certificate de absolvire a cursurilor; 1 raport privind formarea antreprenorială prin cursuri de competenţe antreprenoriale;1 platforma de e-learning;
o 206 persoane conştientizate cu privire la inovarea socială, reducerea emisiilor de gaze, utilizarea eficientă a resuselor, îmbunătăţirea utilizării TIC, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, non-discriminare, prin organizarea de 10 ateliere de lucru;
o 206 persoane pregătite prin activităţi integrate de consiliere, asistenţă suport în vederea participării la selecţia planurilor de afaceri; 206 documentaţii depuse pentru selecţia planurilor de afaceri; 
o 25 de planuri de afaceri selectate pentru finanţare, 1 sesiune de premiere a planurilor de afaceri; 100 participanţi;
o 25 de persoane, consiliate şi mentorate pentru iniţierea afacerilor şi înregistrarea la registrul Comerţului; 
o 25 firme înregistrate la registrul comerţului;
o 25 contracte de ajutoare de minimis, o metodologie de monitorizare a întreprinderilor înfiinţate; 
o activitate de monitorizare a celor 25 de firme/minimum50 de locuri de muncă (minimum 2 locuri de muncă create/întreprindere)
o 7 sesiuni de prezentare a firmelor înfiinţate în cadrul proiectului cu un număr total de 350 participanţi;
o 1 studiu pentru analiza impactului antreprenoriatului înfiinţat de diaspora în România asupra mediului antreprenorial;
o 1 platforma inovativă on-line de informare şi colaborare cu diaspora;